Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od01.01.2020 do 31.12.2020 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ministerstvo financií SR
5425.00 €
dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykurovanie Obecného úradu Odb.: Obec Chyžné
Dod.: STROJMONT Revúca s.r.o.
5020.80 €
vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Mesto Revúca
0.00 €
náklady spojené s činnosťou žiakov v CVČ Odb.: Mesto Revúca
Dod.: Obec Chyžné
500.00 €
propagácia a prezentácia obchodného mena Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovenské magnezitové závody, a.s.
781.90 €
Výstavba detského ihriska v obci Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Zahrajme sa s.r.o.
9265.27 €
odchytenie zabehnutých, opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat
150.00 €
Spracúvanie osobné údaje Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ing.Ján Profant
0.00 €
spracovanie s osob.údajmi Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
výmena užívania LPIS dielov Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ján Kováčik SHR
0.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy a podmienky jej ukončenia Odb.: Obec Chyžné
Dod.: MOAD s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia strechy obecného úradu Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: KROVNESSA s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie materiálno-technického vybavaenia DHZO Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Prestavba RD na hasičskú zbrojnicu Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
Poskytovanie finančných príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava ceny za poskytnuté služby od 1.1.2020 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obce Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Mária Samková, Adriana Dobšinská
1203.75 €
dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Mesto Revúca
400.00 €
Predlženie zmluvy Odb.: Obec Chyžné
Dod.: KROVNESSA s.r.o.
0.00 €
Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Príprava a realizácia prác - Rekonštrukcia strechy obecného úradu Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: KROVNESSA s.r.o.
14400.00 €
popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Chyžné
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
Doplnenie cien za pristavenie, vývoz a vrátenie MOK Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky obce Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Gemer Audit,spol.s.r.o.
648.00 €
Rekonštrukcia obecného chodníka v obci Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Eva Kilíková - Stilling RA
10038.53 €
Konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ing.Ján Profant
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Nadácia Tesco
300.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s Agentúrou na základe podanej Žiadosti Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie materiálno-technického vybavaenia DHZO Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
vypracovanie normatívnych dokumentov obcí Odb.: Obec Chyžné
Dod.: MOAD s.r.o.
0.00 €
hasičská striekačka Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ladislav Uveges
6000.00 €
Oprava miestnej komunikácie-cyklistický chodník Revúcka Lehota-Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Besco s.r.o.
40080.00 €
zabezpečenie výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie "Chodník _Chyžné " Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ing. Ľubomír Klučár
0.00 €
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
13363.54 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Chyžné
Dod.: RUTI s.r.o.
500.00 €
Obecná posilňovňa Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1300.00 €
Propagácia a prezentácia obchodného mena Odb.: Obec Chyžné
Dod.: SMZ - Služby a.s. Jelšava
150.00 €
Podpora činnosti základnej organizácie JDS v Chyžnom Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Chyžné
Dod.: Obec Chyžné
200.00 €
Zobrazenie mapových podkladov v mapovom okne na základe verejne prístupných údajov Odb.: Obec Chyžné
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0.00 €
dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
odchyt opustených a túlavých psov Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Šťastné labky
0.00 €
Chodník v obci Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
29231.80 €
Prenájom časti z nehnuteľností vo vlastníctve obce Odb.: Dušana Babiaková
Dod.: Obec Chyžné
50.00 €
110 ks spandexových návlekov Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Katarína Žecová
264.00 €
Stavebné práce - zníženie stropu chodby v KD Odb.: Obec Chyžné
Dod.: KD SLOVAKIA, s.r.o.
1540.00 €
Právne služby Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Jaroslav Kučerák
0.00 €
ochranné bezpečnostné služby Odb.: Obec Chyžné
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Oprava miestnej komunikácie a chodníku asfaltovaním Odb.: Obec Chyžné
Dod.: JULMEX SK, s.r.o.
4799.52 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytovanie fin.príspevku na pdoporu vytvárania prac. miest u verej.zamesnatel. vo vymedzených oblastiach zamestn. pre UoZ v rámci národ. projektu ,, Cesta na trh práce" Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeč. a výkone menších obec. služieb pre obec Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytovanie poradenstva,príprava podkladov, príprava a korektúra textov Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Mgr. Jaroslav Kučerák
0.00 €
Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely Odb.: Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Chyžné
Dod.: Obec Chyžné
490.00 €
mobilný výkup papiera a lepenky Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
grafická úprava ,zalomenie knihy Lubenícke školstvo v premenách času Odb.: Základná škola Sama Tomášika a s materskou školou Lubeník
Dod.: Obec Chyžné
1000.00 €
činnosť žiakov v CVČ v Revúcej Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Mesto Revúca
200.00 €
propagácia a prezentácia obchodného mena Odb.: Obec Chyžné
Dod.: SMZ - Služby a.s. Jelšava
195.48 €
prenájom hnuteľných vecí Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Dušan Dojčár ml.
300.00 €
poskytovanie bezpeč.služ. Odb.: Obec Chyžné
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
187.80 €
zabezpečenie spoločenskej akcie Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Umelecká agentúra O.W. -Music s.r.o.
1200.00 €
elektronická komunikácia a el.služby Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Detské Ihrisko Odb.: Obec Chyžné
Dod.: ENVIROTREND, s.r.o.
800.00 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Chyžné
Dod.: ProCer Košice, s.r.o.
0.00 €
webstránka Obec Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Webex media, s.r.o.
379.00 €
umiestnenie reklamy Odb.: Mestské lesy Revúca s.r.o.
Dod.: Obec Chyžné
20.00 €
stavba Chodník - Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
55720.64 €
vyhotovenie Diela Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
1075.20 €
záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2015-2020 a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
100.00 €
Obec Chyžné sa zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi Centra voľného času Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Mesto Revúca
200.00 €
Poskytovať užívateľovi za poplatok 24 hodinový denný prístup do internetovej siete Odb.: Radoslav Ondréšik
Dod.: Obec Chyžné
7.00 €
Poskytovať užívateľovi za poplatok 24 hodinový denný prístup do internetovej siete Odb.: Peter Černák
Dod.: Obec Chyžné
7.00 €
Poskytovať užívateľovi za poplatok 24 hodinový denný prístup do internetovej siete Odb.: Jaroslav Šándor
Dod.: Obec Chyžné
7.00 €
Poskytovať užívateľovi za poplatok 24 hodinový denný prístup do internetovej siete Odb.: Ing. Emil Šmídt
Dod.: Obec Chyžné
7.00 €
Poskytovať užívateľovi za poplatok 24 hodinový denný prístup do internetovej siete Odb.: Danka Stanková
Dod.: Obec Chyžné
7.00 €
Panasonic KX-TG1711 - telefonovanie Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.00 €
Panasonic KX-TG1711 (telefón) Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Pevná linka Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Užívanie spoločného poľovného revíru Hanová-Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné
0.00 €
Pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy - Chyžné 116 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy - Chyžné 109 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy - Chyžné 900 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Magio Internet Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytovanie údajov z evidencie SHR na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Nájom budovy súp. č. 106 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Evanjelická a.v. cirkev
0.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a odovzdať objednávateľovi dielo označené ako "Webová aplikácia Geosense Geoportal" Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Geosense Geoportal Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
Audit riadnej účtovnej závierky, audit hospodárenia obce, audit údajov vo výročnej správe obce Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Gemer Audit,spol.s.r.o.
0.00 €
Ukončenie odberu - Chyžné 108 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Postúpenie užívania spoločného Poľovného revíru Hanová - Chyžné Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné
0.00 €
Magio Internet Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Výstavba miestnych komunikácií Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie odborných konzultácií a služieb vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblasti "Pracovnej zdravotnej služby" Odb.: Obec Chyžné
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
0.00 €
Zmena pôvodného programu služieb Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie plynulej priechodnosti a prejazdnosti zberovej techniky pri zbere nádob ZKO a pri vývoze VOK Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Prenájom časti z nehnuteľností vo vlastníctve obce Odb.: Krčmička Medulienka
Dod.: Obec Chyžné
50.00 €
Servis a údržba výpočtovej techniky, jednotlivých komponentov PC, údržba PC siete a programového vybavenia Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Patrik Pánik
0.00 €
Odberné miesto - Chyžné 0 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia špecifikované v čl. V. a VI. do distribučnej sústavy na dodávku elektriny Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zhotovenie kamerového monitorovacieho systému Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Stanislav Knopp
0.00 €
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - záznamy šírené prostredníctvo obecného rozhlasu na verejnom priestranstve Odb.: Obec Chyžné
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmena bodu 11 v článku VII. v Dodatku č. 1 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Pripojenie k sieti Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytovanie služieb obce.info Odb.: Obec Chyžné
Dod.: DATATRADE s.r.o.
0.00 €
Nehnuteľnosti v k. ú Chyžné Odb.: Mária Šaligová
Dod.: Obec Chyžné
4300.00 €
Audit riadnej účtovnej závierky, Audit hospodárenia obce ako aj hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, audit údajov vo výročnej správe obce Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Gemer Audit,spol.s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Chyžné
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
Zmena znenia č. III. bodu 7.2 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zber separovaných zložiek zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Evanjelická a.v. cirkev
0.00 €
Sprístupnenie a poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby - Magio Internet Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovou, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odberné miesto - Chyžné 106 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Odberné miesto - Chyžné 116 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Odberné miesto - Chyžné 64 Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia špecifikované v čl. V. a VI. do distribučnej sústavy na dodávku elektriny Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodávka, distribúcia a prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Vykonanie auditu Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Gemer Audit,spol.s.r.o.
0.00 €
Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Chyžné
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Kalendár

Aktuality

1